FULL AUTO 4-SUMP
  • ULTRASONIC
  • RINSE
  • AIR
  • HOT-AIR DRYING
  Process
  LOADING
   
  U/S DIP CLEAN
   
  RINSE
   
  AIR BLOW
   
  HOT-AIR DRYING
   
  UNLOADING
  Description

  ● 반입 Roller에 Basket을 적재하여 Clamping하면 상하 Lift 및 이송 Transfer에 의해 단계별로 Basket을 운반, 반입하여
      세척 건조 후 반출
  ● 신액 자동공급 장치로부터 린스조로 공급된 신액은 초음파조로 Overflow되어 세척액 교환/세척액 관리/세척액 보충을
      용이하게 함
  ● Basket 로딩/언로딩이 동일 위치에서 이루어지므로 점유공간 절감 및 작업자의 이동에 따른 시간 절감효과
   

  전기 용량 초음파 초음파 히터 냉동기 열풍기 초음파 필터링 펌프
  3상 38kW 1200W x 28kHz
  2set (1Ø x 220V)
  4kW x 2 = 8kW 7.5RT
  (4kW + 0.2kW = 2대)
  18.6kW
  (히터 18 + 송풍기 0.6)
  0.75kW
  냉각 순환 펌프 냉각 코일 순환 펌프 초음파 탱크 린스 탱크 쿨링 탱크 신액 공급 탱크
  0.04kW
  (Ø1 x 220V)
  0.35kW
  (Ø1 x 220V)
  470 L 520 L 500 L 220 L
  집진기 초음파 필터 에어 노즐 BASKET-1 BASKET-2 기계 치수
  1.5kW (25 m3/min
  x 230 mmAq)
  50μm x 20" L H·M1 / 8V - S1510
  (42EA)
  600(W) x 500(D)
  x 600(H)
  520(W) x 420(D)
  x 250(H)
  5300(W) x 2500(D)
  x 3300(H)